Vandaag besteld, morgen geleverd in heel België!

Machinebreukregeling

1. Machinebreukregeling

Onze klanten gebruiken het materieel dat door Q MACHINERY wordt verhuurd (hierna «het Materieel») in de meest uiteenlopende omstandigheden. Uiteraard verwachten wij dat U correct met het Materieel zal omgaan, maar dikwijls kan een ongeluk in een klein hoekje schuilen. Naast een aanrijding of ongeval kan bijvoorbeeld ook vandalisme een oorzaak zijn van schade, met bijkomende, onvoorziene kosten tot gevolg.

Naast schade bent U als klant tijdens de verhuring ook aansprakelijk bij eventuele diefstal van het materieel.

Tegen een procentuele toeslag (6%) op het totale netto huurbedrag exclusief btw heeft U echter de mogelijkheid om Uw contractuele aansprakelijkheid voor plotselinge en onvoorziene schade aan het Materieel door middel van onze machinebreukregeling deels beperken.

Eventuele andere (mede-)aansprakelijke partijen en/of derden, waaronder verzekeraars, kunnen evenwel geen rechten aan deze regeling ontlenen.

Deze regeling houdt aldus een beperking van het verhaalsrecht in hoofde van Q MACHINERY in. Onder beperking van het verhaalsrecht dient te worden verstaan: beperking van het verhaal van schade tot de hoogte van het per artikel nader gespecificeerde eigen risico.

 

2. Waarborgen van de machinebreukregeling

Onder de waarborgen van de machinebreukregeling valt onvoorziene en plotse materiële schade, veroorzaakt aan het Materieel, terwijl deze in werking is of stilstaat en dewelke te wijten aan één van de volgende oorzaken:

 • vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie, met uitzondering van vervuilde of verkeerde brandstof;
 • wind, storm, vorst en kruien van ijs;
 • inwerking van de elektrische stroom ten gevolge van overspanning of spanningsval, te grote stroomsterkte, kortsluiting, boogvorming, invloed van atmosferische elektriciteit en de eventueel hierop volgende brandschade aan de gehuurde voorwerpen;
 • trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, vermoeidheid van de materialen, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht;
 • falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of regeltoestel;
 • warmlopen, vastlopen door wrijving;
 • diefstal of poging tot diefstal en/of vandalisme van het Materieel op voorwaarde dat U alle elementaire beschermingsmaatregelen heeft genomen (slotvast maken, ketting, hangsloten, wielklemmen of gelijk welke ander middel voor de bescherming en bewaking van het Materieel). U zal het Materieel veilig stallen een afgesloten terrein, waarbij de sleutels niet op het contact blijven zitten.
 • brand, ontploffing, behalve die welke voortvloeit uit het gebruik van explosieven of die zich voordoet in een fabriek of opslagplaats van explosieven of een lading explosieven;
 • rechtstreekse inslag van de bliksem op het Materieel of op de gebouwen die het Materieel bevatten;
 • aanraking van lucht- en ruimtevaartuigen of met delen ervan, met voorwerpen die eraf of eruit vallen evenals met andere goederen welke bij die gelegenheid weggeslingerd of omvergeworpen worden;
 • uitvloeiing van water, overstroming, instorting, verzakking of verschuiving van grond, val van stenen of rotsen, overstroming, wassen van waterlopen, of van ondergronds water, ontoereikende waterafvoer langs de riolen, aardbeving en over het algemeen iedere natuurramp; en
 • het volledig of gedeeltelijk instorten van bouwwerken, op voorwaarde dat het gebruik van de gehuurde machine geen enkel uitstaans heeft met de veroorzaakte instorting.

 

3. Algemene uitsluitingen

Het verhaal door Q MACHINERY wordt alleszins niet beperkt indien de schade is ontstaan uit, veroorzaakt of vergroot door of opgetreden bij onder meer, doch niet beperkt tot:

 • een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, terrorisme, staking, oproer of muiterij, aardbeving, overstroming of vulkanische uitbarsting
 • opzet of roekeloosheid van huurder en/of diens aangestelde(n) en/of hulppersonen
 • onvoldoende zorg en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten van huurder en/of diens aangestelde(n) en/of hulppersonen

Voorts wordt het verhaal door verhuurder evenmin beperkt:

 • indien huurder het Materieel heeft doorverhuurd of anderszins aan derden ter beschikking heeft gesteld zonder daartoe vooraf schriftelijke toestemming van Q MACHINERY te hebben verkregen
 • in geval een op de overeenkomst vermelde specifieke uitsluiting van toepassing is
 • indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen/richtlijnen, gestipuleerd in de overeenkomst of in producthandleiding, niet aantoonbaar door huurder zijn opgevolgd
 • indien huurder het Materieel gebruikt, heeft gebruikt of heeft doen of laten gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is
 • indien huurder ter zake van een schadevoorval rechten kan ontlenen aan enige verzekering of andere voorziening of daaraan rechten had kunnen ontlenen indien de schadeafkoopregeling niet bestond(en)

 

4. Eigen risico

Naast de toeslag die aangerekend is op de machinebreukregeling per gebeurtenis en per artikel een eigen risico van toepassing. Deze vrijstellingen worden als volgt gerekend:

 • Voor materieel met een cataloguswaarde <250 euro: 50 % van de cataloguswaarde
 • Voor materieel met een cataloguswaarde tussen 251 en 2.500 euro : 250 euro
 • Voor materieel met een cataloguswaarde tussen 2.501 en 5.000 euro : 375 euro
 • Voor materieel met een cataloguswaarde tussen 5.001 en 10.000 euro : 750 euro
 • Voor materieel met een cataloguswaarde hoger dan 10.001 euro : 1.750 euro

Schriftelijk kunnen in raamovereenkomsten of prijsafspraken afwijkende eigen risico’s overeengekomen worden.

Bij diefstal bedraagt de vrijstelling 15% van de nieuwwaarde van het Materieel.

 

5. Melding en medewerking

In geval van schade zal U zich, op straffe van verval, binnen twaalf (12) uur na kennisname (of de mogelijkheid tot kennisname) schriftelijk beroepen op de regeling en de toepasselijkheid daarvan op basis van bewijsstukken.

In geval van diefstal moet binnen 72 uur aangifte gedaan worden bij de politie en een kopie van het proces-verbaal worden bezorgd aan Q MACHINERY.

U zal steeds alle medewerking verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het bijzonder de aanwijzingen van Q MACHINERY op volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten verstrekken resp. overleggen en zich te onthouden van handelingen die de belangen van Q MACHINERY kunnen schaden.

0
  0
  Uw winkelmand
  Uw winkelmand is leegKeer terug naar de webshop