Vandaag besteld, morgen geleverd in heel België!

Privacyverklaring

1. Inleiding

Q MACHINERY nv, met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50, KBO 0424.430.230 (hierna: «Q MACHINERY») hecht belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

In het bijzonder wil zij de persoonsgegevens van haar klanten en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, datalekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Q MACHINERY wil U door middel van deze Privacyverklaring dan ook op een begrijpelijke en transparante manier informeren en inzicht verschaffen over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Q MACHINERY behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Deze Privacyverklaring is steeds raadpleegbaar op de website van Q MACHINERY (www.qmachinery.be) en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen bij haar Data Protection Officer.

 

2. Toepassingsgebied

De Privacyverklaring geldt steeds als onderdeel van de overeenkomst tussen Q MACHINERY, enerzijds, en de klant of leverancier, anderzijds, en is van toepassing op al haar professionele activiteiten en diensten.

Door het aangaan van een overeenkomst met Q MACHINERY verklaren de klant of de leverancier dat zij kennis hebben genomen van deze Privacyverklaring en verklaren ze zich akkoord met de inhoud ervan.

 

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Q MACHINERY is de verwerkingsverantwoordelijke van Uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Boek XII van het Wetboek Economisch Recht (voor zover van toepassing).

Naargelang Uw professionele activiteiten worden verschillende persoonsgegevens meegedeeld (o.a. naam, adres, ondernemingsnummer, e-mailadres, telefoonnummer, etc.).

In het kader van de naleving van bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen in hoofde van Q MACHINERY kan het evenwel zijn dat de klant of leverancier bijkomende gegevens zal moeten overmaken.

Uitsluitend de betrokkene is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die aan Q MACHINERY worden meegedeeld.

Elke betrokkene is echter vrij om zijn (of haar) persoonsgegevens al dan niet aan Q MACHINERY mee te delen. Het aangaan van een samenwerking met Q MACHINERY kan evenwel geweigerd worden indien de betrokkene zijn (of haar) persoonsgegevens niet wil en/of kan meedelen.

 

4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

 

4.1 Klantgegevens

In het kader van haar professionele activiteiten zal Q MACHINERY persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, alsook van hun medewerkers, aangestelden en alle andere nuttige contactpersonen verzamelen en verwerken.

De verwerkingsdoeleinden zijn de uitvoering van de overeenkomsten met opdrachtgevers, het klantenbeheer, het voeren van de boekhouding en (afhankelijk van het geval) direct marketingactiviteiten.

Afhankelijk van de context geschiedt de verwerking van persoonsgegevens door Q MACHINERY op basis van de volgende rechtsgronden:

(i)          de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;

(ii)         de uitvoering van de overeenkomst;

(iii)        het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen; of

(iv)        het gerechtvaardigd belang.

 

4.2 Gegevens van leveranciers

Ook persoonsgegevens van leveranciers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen zullen worden verwerkt.

De verwerkingsdoeleinden zijn het beheer van de leveranciers, het voeren van de boekhouding en (afhankelijk van het geval) direct marketingactiviteiten.

Afhankelijk van de context geschiedt de verwerking van persoonsgegevens door Q MACHINERY op basis van de volgende rechtsgronden:

(i)          de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;

(ii)         de uitvoering van de overeenkomst;

(iii)        het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen; of

(iv)        het gerechtvaardigd belang.

 

4.3 Gegevens van personeel

Met het oog op het personeelsbeheer en de loonadministratie zal Q MACHINERY ook de persoonsgegevens van haar eigen medewerkers verzamelen en verwerken.

Wegens de specifieke aard van deze verwerking, wordt deze geregeld in een afzonderlijke policy.

 

4.4 Andere gegevens

Naast de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en medewerkers kan Q MACHINERY ook persoonsgegevens van derden verzamelen en verwerken.

De verwerkingsdoeleinden zijn het belang van de professionele activiteiten van Q MACHINERY, direct marketing en public relations (PR). Afhankelijk van de context geschiedt de verwerking van persoonsgegevens door Q MACHINERY op basis van:

(i)           het gerechtvaardigd belang van Q MACHINERY; of

(ii)         de uitvoering van een overeenkomst.

 

5. Duur van de verwerking

Q MACHINERY zal de persoonsgegevens van de betrokkenen bewaren zolang zulks noodzakelijk is in het kader van de doeleinden van de verwerking.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst worden verwijderd, behoudens wanneer Q MACHINERY deze op grond van specifieke wetgeving langer zou moeten bewaren of in geval van een lopend geschil.

Op grond van de fiscale wetgeving moet Q MACHINERY boekhoudkundige gegevens voor een termijn van minstens tien jaar na de laatste factuur bewaren.

 

6. Rechten

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de toepasselijke wet- en regelgeving kan U beschikken over de volgende rechten:

 

6.1. Recht op toegang en inzage

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de persoonsgegevens die Q MACHINERY over U heeft verzameld en na te gaan waarvoor zij deze persoonsgegevens verwerkt, conform de bepalingen die gelden in de sector.

Q MACHINERY zal U een volledig overzicht geven van de persoonsgegevens die over U worden bewaard. U kan tevens kosteloos een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

 

6.2. Recht op verbetering

U heeft het recht om eventueel onjuiste persoonsgegevens (o.a. naam, adres, e-mailadres, etc.) te verbeteren, alsook om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.

 

6.3. Recht op wissing

Indien U van mening zou zijn dat Q MACHINERY bepaalde persoonsgegevens zou verwerken op onrechtmatige basis, kan U verzoeken om Uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Q MACHINERY kan de wissing van persoonsgegevens weigeren, indien zulks noodzakelijk is voor het uitvoeren van een wettelijke of reglementaire verplichting of de uitvoering van een overeenkomst, dan wel in het kader van het gerechtvaardigd belang van Q MACHINERY is.

 

6.4. Recht op beperking

Indien Uw persoonsgegevens onjuist zijn en U gevraagd heeft om ze aan te passen, kan U verzoeken om de verwerking ervan te beperken.

Zulks houdt in dat Q MACHINERY de persoonsgegevens uitsluitend nog met Uw toestemming verder kunnen verwerken.

 

6.5. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die door Q MACHINERY zijn verzameld, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, conform de bepalingen die gelden in de sector.

 

6.6. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens op grond van ernstige en legitieme motieven.

Het recht van bezwaar is echter niet van toepassing op de verwerking die voor Q MACHINERY noodzakelijk is voor (i) het uitvoeren van een wettelijke of reglementaire verplichting, (ii) de uitvoering van de overeenkomst of (iii) het gerechtvaardigd belang.

Q MACHINERY zal Uw verzoek beantwoorden uiterlijk binnen één maand na ontvangst ervan. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

 

6.7. Recht op intrekking van toestemming

Wanneer Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Uw toestemming, kan U deze toestemming steeds intrekken.

U kan Uw rechten uitoefenen door U te wenden tot Q MACHINERY via info@qmachinery.be. Desgevallend kan Q MACHINERY U steeds verzoeken U op voorhand te willen identificeren/legitimeren.

Q MACHINERY streeft ernaar om op een zorgvuldige manier om te gaan met Uw persoonsgegevens.

Indien U ondanks haar inspanningen toch van oordeel zou zijn dat Uw rechten geschonden zouden zijn en U bij Q MACHINERY voor Uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail:  contact@adp-gba.be

 

7. Doorgifte aan derden

Q MACHINERY kan Uw persoonsgegevens doorgeven aan derde-dienstverleners die commerciële, technische of operationele diensten verlenen, alsook aan derde-dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten), doch enkel wanneer zulks noodzakelijk is voor onze professionele dienstverlening en/of indien Q MACHINERY daartoe verplicht zou zijn op grond van een dwingende wet- of regelgeving of een gerechtelijk bevel.

Ook zij respecteren het vertrouwelijk karakter van Uw persoonsgegevens en kunnen deze persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan hen zijn meegedeeld.

In geen geval zal Q MACHINERY Uw persoonsgegevens verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Q MACHINERY kan Uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien gegevens zouden worden doorgegeven naar een land dat geen passend beschermingsniveau zou bieden, waarborgen wij steeds dat zij alle maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen (met inbegrip van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming).

 

8. Technische en organisatorische maatregelen

Q MACHINERY zal de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om Uw persoonsgegevens volgens een afdoende veiligheidsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, toegang door onbevoegden of elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens

In geen geval kan Q MACHINERY aansprakelijk zijn voor rechtstreeks en/of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

 

9. Veiligheidsincidenten

Afhankelijk van de context, heeft Q MACHINERY de wettelijke verplichting om incidenten met betrekking tot de beveiliging van Uw persoonsgegevens binnen 72 uur te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Q MACHINERY garandeert dat zij U zullen inlichten zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Uw persoonsgegevens indien er een redelijke grond zou zijn om te vermoeden dat de U schade zou oplopen door deze inbreuk.

 

10. Nog vragen?

Indien U na het lezen van deze Privacyverklaring vragen of opmerkingen zou hebben met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan U steeds contact opnemen met Q MACHINERY, hetzij per aangetekende post gericht aan de zetel, hetzij via info@qmachinery.be.

Datum van de laatste herziening : 21 maart 2023

0
    0
    Uw winkelmand
    Uw winkelmand is leegKeer terug naar de webshop